Instalacje OZE w Gminie Krasnystaw

Regulamin korzystania z portalu

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Portal funkcjonujący pod domeną https://gminakrasnystaw.e-oze.eu/, dostępny pod adresem https://gminakrasnystaw.e-oze.eu/, jest prowadzony przez Gminę Krasnystaw, ul. M. Konopnickiej 4, 22-300 Krasnystaw.
 2. W ramach Portalu Użytkownik może przeglądać jego zasoby.
 3. Z Portalu może korzystać każdy Użytkownik.
 4. Korzystanie z Portalu jest dobrowolne i nie pobiera się z tego tytułu żadnych opłat.

 

II. DEFINICJE

 1. Portal – serwis internetowy prowadzony przez Prowadzącego Portal, działający pod domeną https://gminakrasnystaw.e-oze.eu/, dostępny pod adresem https://gminakrasnystaw.e-oze.eu/
 2. Prowadzący Portal – Gmina Krasnystaw, ul. M. Konopnickiej 4, 22-300 Krasnystaw
 3. Użytkownik – każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną. Użytkownikiem może być również osoba fizyczna nie posiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, pod warunkiem uzyskania zgody swojego przedstawiciela ustawowego na korzystanie z Portalu lub działająca bez takiego przedstawiciela, o ile korzystanie z Portalu nie wykracza poza prawne możliwości jej samodzielnego funkcjonowania w zakresie podejmowanych czynności.
 4. Regulamin – niniejszy dokument

 

III. ZAKRES I MOC WIĄŻĄCA REGULAMINU

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady działania Portalu, w tym w szczególności:
  1. ogólne zasady korzystania z Portalu,
  2. prawa i obowiązki Użytkowników, a także
  3. prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Prowadzącego Portal.
 2. Prowadzący Portal nieodpłatnie udostępnia Użytkownikowi Regulamin poprzez zamieszczenie go na stronie internetowej Portalu pod adresem https://gminakrasnystaw.e-oze.eu/regulamin/

 

IV. TECHNICZNE WARUNKI KORZYSTANIA Z PORTALU

 1. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Portalu przez Użytkownika są następujące:
  1. posiadanie urządzenia umożliwiającego dostęp do sieci Internet, wyposażonego w sprawny system operacyjny, np. Linux lub Windows, oraz
 2. zainstalowanie na urządzeniu, o którym mowa w pkt a) powyżej najnowszej, aktualnej wersji przeglądarki internetowej zapewniającej dostęp do zasobów sieci Internet, akceptującej pliki typu cookies, tj. Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome lub innej kompatybilnej.

 

V. ZASADY KORZYSTANIA Z PORTALU

 1. Użytkownik zobowiązuje się korzystać z Portalu w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i niezakłócający jego funkcjonowania, w tym poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń, a także w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem, właściwymi przepisami prawa oraz ogólnymi zasadami korzystania z Internetu
 2. W przypadku zauważenia przez Użytkownika błędów, prosimy o kontakt z Prowadzącym Portal przez formularz kontaktowy udostępniony pod adresem:  https://gminakrasnystaw.e-oze.eu/kontakt/

 

VI. ODPOWIEDZIALNOŚĆ PROWADZĄCEGO PORTAL

 1. Prowadzący Portal nie odpowiada za błędy lub przerwy w funkcjonowaniu Portalu wynikłe z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności powstałe na skutek działań lub zaniechań Użytkowników niezgodnych z przepisami prawa, niniejszym Regulaminem lub ogólnymi zasadami korzystania z Internetu  lub z powodu działania siły wyższej.
 2. Prowadzący Portal zastrzega sobie prawo do zarządzania czasowych przerw w funkcjonowaniu Portalu, w szczególności w przypadku konieczności przeprowadzenia napraw, konserwacji, modernizacji lub rozbudowy systemów obsługujących Portal.

 

VII. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych informujemy, o zasadach przetwarzania  danych osobowych:
  1.1. Administratorem  danych osobowych przetwarzanych na Portalu jest Urząd Gminy Krasnystaw z siedzibą ul. M. Konopnickiej 4, 22 – 300 Krasnystaw.
  1.2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych to: iod@krasnystaw.ug.gov.pl.
  1.3. Przetwarzanie  danych osobowych odbywać się będzie w zakresie niezbędnym do zrealizowania obowiązku wynikającego z przepisów ​ prawa ​ dotyczących ochrony danych osobowych.
  1.4. Podanie przez Użytkownika danych osobowych jest obowiązkowe, tylko w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
  1.5. Użytkownik posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich uzupełnienia,​ sprostowania.
  1.6. Użytkownik może w każdej chwili cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez wysłanie wiadomości e-mail na adres: iod@krasnystaw.ug.gov.pl.
  1.7. Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Użytkownik uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
  1.8. Prowadzący portal informuje, że Użytkownik nie jest  profilowany a dane Użytkownika nie będą przekazywane poza europejski obszar gospodarczy ani udostępniane innym podmiotom.

 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawa polskiego.
 2. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.
Print Friendly, PDF & Email